Jan. 27th, 2012

ովքեր իրենց հին քաղաքը այսպես են պահում:

Որ երեսուն-քառասուն-հարյուր տարի էլ անցնի` մեկա ճանաչելի ա մնում:

http://renatar.livejournal.com/469290.html#comments

Դե ոչինչ, մեր Կոնդն էլ մի հարյուր տարի էդպես կմնա: Էնտեղ էլիտառ շենքեր կառուցել չի ստացվի` նավսած ա::)
Page generated Sep. 22nd, 2017 01:32 pm
Powered by Dreamwidth Studios